НЕДВИЖИМИ ИМОТИ В БЪЛГАРИЯ
/
Процес на покупка на апартамент

Процес на покупка на апартамент

Процедурата по придобиване собствеостта на имот минава през няколко етапа, описани накратко по-долу
След като имотът вече е избран се заплаща резервационно капаро в размер на 1000-2000 Евро (в зависимост от общата покупно-продажна цена на избрания имот), за да запазите въпросния имот и да не се предлага на други купувачи.
Нашите юристи проверяват цялостната документация на съответния имот и съставят Предварителен договор. В момента на подписването му се заплаща първата вноска, която обикновено е в размер на 10-30% от стойността на съответния имот /този процент е различен в зависимост от степента му на завършеност - построен ли е имотът или е в процес на строителство/.
След като се осъществи изцяло плащането на всички вноски по отношение на имота се пристъпва към извършване на нотариално прехвърляне на собствеността върху новия собственик, като се издава Нотариален акт.
Когато покупката на недвижимия имот се извършва на фаза „строителство", нотариалният акт се издава при завършване на обекта или по взаимна уговорка между страните.
 
Предварителен договор
Предварителният договор за покупко-продажба на недвижим имот представлява съглашение между Продавача и Купувача. Договорът съдържа основните елементи на окончателния договор /данни за Продавача и Купувача, данни за имота, цена, срокове и др./. Предварителният договор за покупко-продажба не прехвърля собствеността; с него само се удостоверява поетото завбъдеще задължение да се сключи окончателен договор - Нотариален акт, с който се прехвърля правото на собственост.
Предварителният договор задължително се съставя в писмен вид. При подписване на Предварителния договор Купувачът заплаща на Продавача задатък в размер на 10% от стойността на имота.
 
Нотариален акт
Нотариалният акт /удостоверяващ предаването на собствеността и правото на собственост/ се извършва при нотариус, в чийто район се намира имотът. След подписването му от Продавача и Купувача, и след заверка на подписите им, нотариусът представя нотариалния акт в служба Имотен регистър при Агенция по вписванията. Съдия по вписванията внася съответните изменения на обстоятелствата по партида на имота в държавен регистър.
Преди сделката на нотариуса се представя доказателство за необременеността на имота с вещни тежести /Удостоверение за вещни тежести/.
По време на продажбата Продавачът трябва да разполага с:
1.Документ за собственост /Нотариален акт или друг документ, удостоверяващ собственост/;
2.Паспорт, лична карта;
3.Данъчна оценка на имота;
4.Скица /в случай че предмет на сделката е поземлен имот - парцел/;
5.Схема /в случай че предмет на сделката е сграда или самостоятелен обект в сграда/;
6.Удостоверение за насредници, пълномощно и др., в зависимост от конкретния случай.