НЕДВИЖИМИ ИМОТИ В БЪЛГАРИЯ
/
Такси при закупуване на имот

Такси при закупуване на имот

При изповядване на сделката се заплаща:
1. Нотариална такса, изчислена по Тарифа за нотариалните такси върху материалния интерес (ако има различие между данъчната оценка на имота и продажната цена – върху по-високата сума) + 20 % ДДС.
2. Такса за вписване на нотариалния акт в Имотния регистър към Агенция по вписванията в размер на 0,1 % от материалния интерес.
3. Данък при възмездно придобиване на имущества в размер от 0.1 до 3 %. Размерът на данъка за всяка община се определя от общинския съвет. Данъкът се начислява върху основа, представляваща по-високата между двете стойности - данъчната оценка на имота, определена в съответствие с нормите по Приложение № 2 към ЗМДТ и уговорената цена. За целта преди изповядване на сделката собственикът на имота се снабдява с удостоверение за данъчна оценка от общината по местонахождението му. Сумите общо се заплащат на нотариуса, като последният извършва вписването на нотариалния акт и заплащането на дължимите такси.
В зависимост от ситуацията е възможно да се заплатят допълнително и:
- възнаграждение на брокера /агенцията/ на недвижими имоти – определя се по договаряне, обикновено в размер на 2.5 до 3 %;
- адвокатски, консултантски и други възнаграждения.